19 Lawendowy (kg)

228.00

Opis

Perfumery grade: Naturalny + Naturalny identyczny