Regulamin

Regulamin serwisu Wieczne-Pioro.pl

Regulamin niniejszy określa zasady, które stanowią podstawy prawne korzystania z usług Serwisu (www.wieczne-pioro.pl) jako Zleceniobiorcy oraz zobowiązania Użytkownika (Klienta) jako Zleceniodawcy, które mają zapewnić obydwu stronom satysfakcjonującą współpracę.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy, działający pod adresem www.wieczne-pioro.pl zwany dalej: Serwisem/Zleceniobiorcą/Wykonawcą).

 2. Pomiot korzystający z serwisu (osoba fizyczna lub prawna) – Użytkownik/Klient/Zleceniodawca

 3. Tekst, artykuł, praca, opracowanie na zamówienie – Usługa/Zlecenie

 4. Dane kontaktowe Zleceniobiorcy, umożliwiające klientowi kontakt:

 1. Niniejszy regulamin został wydany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:

 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 • ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( PrKonsum.);

 • ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. W celu korzystania z usługi Serwisu, należy posługiwać się przeglądarką: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy.

 2. Złożenie zamówienia w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2

Charakter usług świadczonych przez Wykonawcę

 1. Wykonawca świadczy usługi w zakresie pisania tekstów, prac, artykułów, opracowań naukowych, na podany przez  Zamawiającego temat lub zagadnienie.

 2. Wykonawca świadczy usługi wykonywania tekstów (zwanych dalej jako Usługa).

 3. Klient zleca Wykonawcy wykonanie Usługi na podany przez siebie temat. Usługa jest  realizowania na podstawie szczegółowych wytycznych Klienta/Zleceniodawcy, w szczególności dotyczących treści, ilości stron, wymagań formalnych, zakresu opracowania, wytycznych edycyjnych oraz terminów realizacji. 

 4. Wykonawca każdorazowo ustala z Klientem/Zleceniodawcą warunki współpracy przed jej rozpoczęciem – mają one znajdować się zawsze w korespondencji mailowej.

 5. Wszelkie konsultacje i doradztwo z  Wykonawcą związane ze złożeniem i wykonaniem zamówienia są bezpłatne.

§ 3

Zasady ogólne

 1. Usługi realizowane przez Serwis według wytycznych Zleceniodawcy.

 2. Czas realizacji zlecenia oraz forma i termin płatności ustalane są w momencie podjęcia współpracy i każdorazowo ustalane są indywidualnie.

 3. Wszelkie treści, materiały i opracowania wykonane przez Wykonawcę i podmioty współpracujące z wykonawcą mogą być wykorzystane przez Klienta/ Zleceniodawcę tylko w sposób nienaruszający prawa, a w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.

 4. Wykonawca informuje o konieczności przestrzegania przez Klienta/ Zleceniodawcę przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny.

§ 4

Realizacja zamówienia

 1. Zapytanie Klienta – kontakt za pośrednictwem poczty e-mail; kontakt@wieczne-pioro.pl lub formularza kontaktowego na stronie internetowej www.wieczne-pioro.pl.

 2. Poprzez Zapytanie Klienta rozumie się następujące wstępne czynności:

 • określenie tematu pomocy bądź zagadnień tematycznych oraz charakteru tekstu/pracy/opracowania,

 • ustalenie terminu realizacji zleconego teksu/ pracy/ opracowania,

 • podanie oczekiwań dotyczących zakresu ilościowego realizacji teksu/prac/ opracowania,

 1. Na podstawie złożonego zamówienia Serwis/Zleceniobiorca/Wykonawca rozpoczyna realizację zlecenia.

 2. Klient/Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazywania przed realizacją każdej części zlecenia dokładnych wytycznych i wskazówek dotyczących zlecenia. Wszelkie istotne zmiany założeń po realizacji danej części zlecenia albo po wcześniejszej akceptacji zakresów danej części będą uznawane za nowe wytyczne lub nowe zakresy i będą prowadziły do ustalenia dodatkowego wynagrodzenia adekwatnego do nakładu pracy poświęconego na wprowadzenie zmian lub wykonania innego opracowania.

 3. Klient może zrezygnować z Usługi w dowolnym momencie, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.

 4. Od dnia zakończenia zlecenia tj. przesłania przez Serwis/Zleceniobiorcę całości opracowania, Zleceniodawca ma 60 dni na zgłaszanie ewentualnych korekt do opracowania w ramach pierwotnie wskazanych wytycznych.

 5. Po otrzymaniu przez Klienta/ Zleceniodawcę wykonanej danej części zlecenia bądź też całości zlecenia i braku kontaktu ze strony Klienta/Zleceniodawcy przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia wysłania na adres poczty elektronicznej zlecenia, zlecenie jest automatycznie zamykane. Wznowienie zlecenia jest możliwe po uprzednim ustaleniu warunków.

§ 5

Cena i Płatność

 1. Całkowity koszt realizacji zlecenia jest uzależniony od oczekiwań Klienta/Zleceniodawcy, terminu, zakresu ilościowego oraz języka w jakim dane opracowanie ma zostać wykonane i jest wynikiem szczegółowych ustaleń poczynionych między Stronami.

 2. Edycja tekstu odbywa się według standardowych założeń: czcionka Times New Roman 12 pkt, Interlinia 1,5. Marginesy po 2,5 cm tylko lewy 3,5 cm. Justowanie obustronne. Tytuły rozdziałów wyśrodkowane, kapitaliki 14. Tytuły podrozdziałów czcionka 12. Tytuły podrozdziałów niższego rzędu czcionka 12, lub zgodnie z indywidualnymi wymaganiami i wytycznymi przedstawionymi przez Klienta/ Zleceniodawcę na etapie przekazywania wytycznych do realizacji.

 3. W Serwisie/u Zleceniobiorcy istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 • przelew na konto bankowe,

 • płatność w gotówce.

 1. Płatność za Usługę odbywa się etapami. Nie jest wymagana wpłata zaliczki.

 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Wykonawcy (w przypadku płatności przelewem na konto) albo otrzymania wynagrodzenia w gotówce.

§ 6

Reklamacje i korekty

 1. Klient ma 60 dni kalendarzowych na zgłoszenie zastrzeżeń co do przesłanego mu przez Serwis/ Zleceniobiorcę/Wykonawcę całości Zamówienia. Brak złożenia przez Klienta oświadczenia w tym okresie oznaczać będzie przyjęcie Usługi bez zastrzeżeń.

 2. Przez zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, rozumie się usterki, spowodowane niedostosowaniem się przez Serwis/Zleceniodawcę/Wykonawcę do Planu opracowania ustalonego na bazie pierwotnych wytycznych.

 3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o zastrzeżeniach co do opracowania lub jego poszczególnych części, dokonać bezpłatnych korekt tekstu w obszarach, jakie zostały uwzględnione w Planie opracowania na bazie pierwotnych wytycznych.

 4. Nie stanowią korekt (ani nie mieszczą się w granicach zastrzeżeń z ust. 1 i 2) zmiany, które dotyczą obszarów, jakie nie zostały uwzględnione w Planie Utworu przed złożeniem zamówienia. W szczególności są to w szczególności następujące sytuacje:

 • Klient zamierza usunąć cały rozdział sporządzonego Opracowania, a na jego miejsce stworzyć zupełnie nowy;

 • Klient zamierza dopisać podrozdział do rozdziału pierwotnie ustalonego bądź uwzględnić kwestie w tekście, których pierwotnie nie zgłaszał;

 • Klient zmienia koncepcję sporządzonego Opracowania, co wiąże się z potrzebą dokonania licznych zmian, merytorycznych, redakcyjnych itp.

 • Klient zgłasza nowe wymogi (redakcyjne, edycyjne, dotyczące literatury lub jakiekolwiek inne), nie uzgodnione na początku współpracy.

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji o których mowa w ust. 4,
  Serwis/ Zleceniodawca/Wykonawca za dodatkowym wynagrodzeniem jest w stanie nanieść zmiany bądź sporządzić tekst/ opracowanie w oparciu o nowe wytyczne. Wysokość wynagrodzenia jest wówczas ustalana indywidualnie adekwatnie do nowych wytycznych, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania, ilość zmian oraz termin wykonania

 2. Wykonawca udziela gwarancji na poziom plagiatu napisanego tekstu poniżej 20% według wskaźnika wynikającego z raportu antyplagiatowego programu Rapidus. W przypadku wystąpienia współczynnika plagiatu powyżej 20% w programie antyplagiatowym Rapidus, Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezpłatnej poprawki tekstu, albo Klient/Zleceniodawca może zażądać zwrotu środków, które zostaną wypłacone w ciągu 7 dni od dnia wykonania przez Zleceniobiorcę raportu potwierdzającego wystąpienie ponad 20% plagiatu.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Serwis/Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie oraz dowolnym zakresie. 

 2. Stwierdzenie przez Zleceniobiorcę w toku wykonywania zlecenia, że Zleceniodawca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności w ten sposób, że przedkłada jako własne dostarczone mu przez Zleceniobiorcę wzory, projekty lub opracowania albo ich fragmenty w szkole wyższej w celu uzyskania tytułu inżyniera, licencjata lub magistra, stanowić będzie podstawę do odstąpienia przez Zleceniobiorcę od realizacji Usługi, z zachowaniem prawa do wpłaconego już na jego rzecz wynagrodzenia.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

 4. Wszelkie ewentualne powstałe spory Strony w pierwszej kolejności zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.