Polityka Prywatności serwisu Wieczne-Pioro.pl

Wprowadzenie

Serwis Wieczne-Pioro.pl nie wymaga od swoich Klientów podawania danych osobowych. Każdy Zleceniodawca ma prawo zachować pełną anonimowość przy zamawianiu Usługi. Jeśli jednak Zleceniodawca dobrowolnie przekaże swoje dane osobowe, bądź będzie do tego zmuszony przez podmioty trzecie (np. realizując płatność), wówczas będą miały zastosowanie zapisy niniejszej Polityki Prywatności.

Ochrona danych osobowych jest traktowana przez serwis Wieczne-Pioro.pl, jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności. Jako podmiot zajmujący się tworzeniem tekstów, opracowań, artykułów, dbamy o pełne poszanowanie prywatności naszych klientów. Jednocześnie celem Serwisu jest należyte informowanie klientów o wszelkich niezbędnych informacjach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO). W związku z powyższym, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z pełnym poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą oraz dba o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Administrator zapewnia, że podjął przewidziane prawem odpowiednie środki, które mają na celu bezpieczeństwo danych osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Administrator zabezpiecza w szczególności dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Wraz z akceptacją niniejszej Polityki prywatności, Klient wyraża zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony internetowej, jakie zostały opisane w niniejszym dokumencie.
 4. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Serwis Wieczne-Pioro.pl jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Administrator przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł. Administrator realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.
 5. Niniejsza Polityka jest zgodna z treścią Rozporządzenia

  § 2
  Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administrator przestrzega następujących zasad przetwarzania Danych osobowych:
  • utrwala zbierane Dane osobowe wyłącznie na takich nośnikach informacji, które są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich;
  • wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem Danych osobowych przez cały okres ich przetwarzania w sposób zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;
  • zachowuje pełną poufność Danych osobowych
  • 2.. Klienci odwiedzający stronę internetową, mają kontrolę nad Danymi osobowymi, które podają.

   § 3
   Prawa Klienta

   1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania w każdym czasie.
   2. Klient ma możliwość wyboru, w jakim zakresie i czasie chce korzystać ze strony internetowej i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakichś względów Klient nie życzy sobie pozostawienia swoich Danych osobowych w bazie Klientów, to ma prawo do żądania ich usunięcia.
   3. Klientowi przysługuje prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich Danych osobowych.
   4. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Danych osobowych, które jest oparte na celach wynikających z prawie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   5. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, kiedy Administrator nie będzie przetwarzał jego Danych osobowych zgodnie z prawem.
   6. Administrator realizuje żądania wynikłe z niniejszego paragrafu niezwłocznie.

   § 4
   Postanowienia końcowe

   1. Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych witryn, które działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
   2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki proszę zgłaszać poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: kontakt@wieczne-pioro.pl.
   3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki.